При етажна собственост в жилищните сгради за общи се считат земята, върху която е построена сградата, дворът, основите, външните, вътрешните разделителни и носещи стени, колоните, трегерите, плочите, стълбите, площадките, покривите, стените между таванските и избените помещения, комините, външните входни врати на сградата, асансьорите, водосточните тръби, жилището на портиера. По закон общите части не могат да се делят. Дяловете на отделните собственици в тях са съразмерни на съотношението между стойностите на отделните помещения, които те притежават, изчислени при учредяването на етажната собственост.

В специален раздел от ЗУЕС, озаглавен “Ремонт, обновяване и поддържане на общите части”, е предвидено, че ремонт, обновяване, реконструкция и преустройство на общите части се извършва само по решение на общото събрание на собствениците. Разходите за тези дейности, за които има прието решение, се разпределят между собствениците на самостоятелни обекти съразмерно с притежаваните от тях идеални части от общите части на сградата.

Ако има нужда от т.нар. неотложен ремонт на общи части на сградата, тогава се отпускат финансови средства незабавно – само с решение на домоуправителя. Например ако има запушване на някоя основна тръба или теч, предизвикан от канализация, намираща се в общите части или счупени прозорци по стълбите. Впоследствие общото събрание утвърждава направените разходи, които са удостоверени с платежни документи. Ако при домоуправителя няма средства или те са недостатъчни, то той незабавно свиква общото събрание, за да приеме решение за набиране на средства за извършването на ремонта.

За нашите клиенти ние избираме най-добрите оферти за ремонтни дейности, съобразно цена- качество. Кантора Акорд гарантира за качеството на изпълнение и вложените материали на зададения ремонт и следи за правилното му извършване и гаранционни срокове.
Ремонтните дейности, които Кантора Акорд предлага са:
хидроизолация на покриви и козирки;
топлоизолация;
подмяна на дограма;
нови входни врати и пощенски кутии;
вътрешно боядисване и измазване;
изграждане на системи за сигурност и видеонаблюдение