Опитът, който КАНТОРА АКОРД натрупа с годините като Професионален Домоуправител доведе до един извод, който ще споделим с Вас.

Проблемите в жилищните сгради са свързани основно с паричните средства, които се събират за погасяване на комунални задължения и ремонти.
В почти всички сгради има един или няколко собственици, които поради една или друга причина не заплащат гласуваните от общото събрание такси. Много често в такива случаи задълженията се покриват от останалите собственици, като честа практика е във входа да се събират малко по – високи суми и от разликата да се покриват задълженията.
В КАНТОРА АКОРД се предлагат юридически консултации и помощ за събиране на стари задължения, като целта е да се предотврати натрупване на негативния баланс от неплатени такси.

Сумите за комунални задължения – ел. енергия, почистване, асансьорна поддръжка, домоуправител и касиер се разпределят всеки месец на база броя живущи в сградата и реално фактурирано потребление. Така всеки живущ може да е спокоен, че заплаща само собствените си такси. Несъбраните суми не се разпределят на останалите, които са си платили.

Съгласно ЗУЕС живущите в сградата събират фонд Ремонт и обновление, в който всеки собственик внася определени от общото събрание суми. Натрупаните активи се харчат само след решение на общото събрание за ремонтни дейности, но не и за погасяване на несъбрани суми от даден собственик.

Ангажимент на КАНТОРА АКОРД е да събере неплатените такси от собствениците, като те вече на практика ги дължат на фирмата, тъй като ние сме покрили задълженията, които са им били начислени и не са платени.