Какво представляват фонд „Ремонт и обновяване” и “общи части”?

Що са това “общи части”?

Общите части са такива, които се ползват от всички. Те биват два вида с оглед техния характер:

 • общи части по естеството си /земята, върху която е построена сградата, основите, външните стени, вътрешните разделителни стени между отделните части, вътрешните носещи стени, колоните, трегерите, плочите, гредоредите, стълбите, площадките, покривите, стените между таванските и избените помещения на отделните собственици, комините, външните входни врати на сградата и вратите към общи тавански и избени помещения, главните линии на всички видове инсталации и централните им уредби, асансьорите, водосточните тръби и др./. Те са от такова значение за общото ползване на сградата, че правното им положение не може да се променя. Например не мога да премахна трегер /носеща стена/, защото искам да разширя хола.
 • общи части по предназначение /жилището на портиера, склад, партерен етаж, дворно място около сградата и др./. Именно при тях е възможна промяна в ползването  им.
 1. Какво включват общите части при сгради с етажна собственост:
 • земята, върху която е построена сградата, дворът;
 • основите и външните ограждащи стени;
 • разделителните зидове между жилищата;
 • хоризонталните и вертикални комуникации (стълбища и площадки към тях);
 • междуетажните помещения, асансьорната шахта, и др.;
 • покривът, когато не е разделен на отделни складове или други помещения;
 • портиерското жилище, абонатните станции и помещенията за гражданска защита;
 • външните входни врати на сградата и вратите към към общите тавански и избени помещения;
 • главните линии на всички видове инсталации и централните им уредби;
 • всичко, което по своето естество служи за общо ползване.
 1. Какво представлява фонд „Ремонт и обновяване”?
 • Това е фондът, създаден и поддържан от общото събрание на собствениците или на сдружението на собствениците на една етажна собственост.
 • Средствата за фонда се набират ежемесечно от  собствениците в размер, определен от общото събрание, който не може да бъде по-малко от 1% от минималната работна заплата за страната на човек.
 • Средствата във фонда се набират в сметка със специално предназначение за разходи, свързани с ремонт, реконструкция, преустройство и обновяване на общите части на сградата, подмяна на общи инсталации или оборудване и други разходи, определени с решение на общото събрание.

Leave a Reply

Your email address will not be published.